Chia sẻ link contact facebook để liên hệ mở tài khoản khóa facebook

Hôm nay ISOCIALFB xin chia sẻ link contact facebook để liên hệ mở tài khoản khóa facebook, link được update mới nhất trong tháng 8

 

Tải lên và quản lý danh bạ : https://www.facebook.com/mobile/messenger/contacts/?deleting=1

Xóa tài khoản của tôi : https://www.facebook.com/help/delete_account

 

Báo cáo phạm tội tình dục: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325 ( FAKE IP)

Báo cáo tài khoản của phạm nhân: https://www.facebook.com/help/contact/logout?id=564493676910603

Báo cáo tống tiền, hình ảnh riêng tư hoặc đe dọa chia sẻ hình ảnh riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371

Yêu cầu đặc biệt cho tài khoản của người đã mất: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

Yêu cầu Nội dung Từ Tài khoản của Người quá cố: https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245

Tài khoản cá nhân của tôi đã được tưởng nhớ: https://www.facebook.com/help/contact/29255823746309

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xóa Ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561?attachment_canonical_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhelp%2Fcontact%2F143363852478561

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xóa Ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/345665165520196

Báo cáo tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808

Yêu cầu tưởng nhớ: https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192

 Yêu cầu tưởng nhớ: https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841

Báo cáo tống tiền, hình ảnh riêng tư hoặc đe dọa chia sẻ hình ảnh riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371

Báo cáo nội dung tự tử: https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423

Báo cáo sự cố liên quan đến việc xác nhận tài khoản Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

 

Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái  tưởng nhớ đặc biệt:  https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

Yêu cầu xóa tài khoản cho người không đủ điều kiện sức khỏe: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Yêu cầu dữ liệu cá nhân : https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Báo cáo tin nhắn đe dọa : https://www.facebook.com/help/contact/497274833784151

Báo cáo nội dung trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/274459462613911

Báo cáo Trang bị hack : https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353

Địa chỉ Email này đã được sử dụng : https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

 

Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1758255661104383

Yêu cầu dữ liệu về trẻ : https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051

Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Xác nhận tên bạn: https://www.facebook.com/help/contact/1761962440705913

Địa chỉ Email Đã Đã Thực hiện: https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459

Không nhận được email Xác nhận: https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

Bị vô hiệu – không đủ điều kiện: https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

An ninh đã bị vô hiệu hóa: https://en-gb.facebook.com/help/contact/313733425335072

Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

Older posts are not loading(Không tải được bài đăng cũ): https://www.facebook.com/help/contact/163663033726185

Report Posts Not Appearing in News Feed(Báo cáo bài viết không xuất hiện trong News Feed): https://www.facebook.com/help/contact/167649556677152

Hỗ trợ phát triển: Tôi không thể Tạo Apps: https://www.facebook.com/help/contact/140703502680919

Chặn trên Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151 

Nhóm của tôi không có sẵn : https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584

Liên hệ thừa kế: https://www.facebook.com/help/contact/498667593619501

Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện: https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

Đổi tên theo ngôn ngữ: https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186

Câu hỏi chính sách dữ liệu : https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/242953272730344

THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn : https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

Báo cáo Trang không xuất hiện : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

Báo cáo Quảng cáo: https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

Câu hỏi về thanh toán quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

Trợ giúp về tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

Cung cấp phản hồi hoặc báo cáo rằng một cái gì đó bị hỏng: Hình ảnh : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Báo cáo sự cố với video biến mất : https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

Báo cáo sự cố với trò chuyện mất kết nối : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

Báo cáo vấn đề với Tìm kiếm : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

Báo cáo vấn đề với Thông báo : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/

Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xóa Video : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Báo cáo sự cố với Facebook trên điện thoại di động : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

Báo cáo nhóm hoặc sự kiện không khả dụng: https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161 (RIP GROUP)

Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/

Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 (RIP Page)

Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948 (RIP)

Yêu cầu tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667 (RIP)

Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 (RIP)

Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

Phải Đăng nhập Để Xem Trang Này Lỗi: https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878 (Unl)

Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

Trợ giúp Xúc tiến Trang: https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

Báo cáo một đứa trẻ vị thành niên (Hàn Quốc và Tây Ban Nha) : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 (RIP 13T)

Báo cáo nội dung bị mất trong quá trình kích hoạt lại: https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936 : Báo cáo số phát hành với Webcam trên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620 : Báo cáo vấn đề với Video Playback

Trò chuyện xuất hiện Bật Tắt cho Bạn bè : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

 

Báo cáo lỗi Không có Trang Trang : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

 

Phản hồi về Địa điểm của bạn : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

 

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 << Tên không được chấp nhận

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 <<Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 << Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn

 

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc << Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279  – Vui lòng xác minh thông tin của bạn

Yêu cầu xóa tài khoản cho người không đủ điều kiện sức khỏe – https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

https://www.facebook.com/help/contact/167646843343666 -Báo cáo Trang không xuất hiện

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323 – Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook

Báo cáo sự cố với nhà quảng cáo trên Facebook hoặc Instagram : https://www.facebook.com/help/contact/515911031928035

Luật Shine The Light của California: https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

Câu hỏi chính sách dữ liệu https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

 

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Notify of
guest

19 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
võ thị tu trinh
võ thị tu trinh
5 năm trước

E bi chan like roi. Giúp e với

Nam
Nam
4 năm trước

Sinh Facebook xem xét cho

Thảo dược ngâm rượu
Thảo dược ngâm rượu
4 năm trước

Facebook của tôi tạm thời bị khóa tôi không đăng nhập được xác định danh tính rồi nhưng facebook không gửi mã về số điện thoại của tôi

Mộc dược
Mộc dược
4 năm trước

Facebook của tôi tạm thời bị khóa mã số cũng không gửi về sđt của tôi .vậy tối phải làm sao để mở lại facebook dc

Ngọc bích
Ngọc bích
4 năm trước

Tài khỏan facebook em tạm thời bị khóa em k đăng nhập được kêu xác nhận danh tính mà face không gửi mã vô số điện thoại mong anh chị giúp e với

Trần Châu Phúc
Trần Châu Phúc
4 năm trước

Facebook của m bị khoá. M có liên hệ tổng đài , m nhận đc dãy số gồm 6 số để xác nhận tk. Nhưng lại nhận được thông báo là không xác minh được danh tính. Ad hướng dẫn m cách xử lý để sử dụng lại nhé. Thank you

Nguyễn Hùng
4 năm trước

E bị chặn messenger, like, đăng ảnh. Nhờ ad mỡ hộ e với ạ. Messenger e cong việc nhiều mong ad giúp e với. E cám ơn ạ.

Nguyễn Hùng
4 năm trước

E bi chặn like messenger đăng ảnh. Facebook của e nhiều công việc. Mong ad mỡ hộ e sơm sơm voi. Tks ad ạ.

Thông
Thông
4 năm trước

E đăng xuất tk facebook mà k nhớ mật khẩu, sdt lại k gửi mã xác nhận, anh giúp e với a. E cảm ơn ạ

Trần Văn Quang
Trần Văn Quang
3 năm trước

E bị xác thực 2 yếu tố mà bằng cách xác thực trên đt khác nhưng đã đăng xuất khỏi rồi nên k xác thực được phải làm sao ad

Thông lê
Thông lê
3 năm trước

Fb tôi bị chặn tính năng share về trang cá nhân và các nhóm

Tuấn Nguyễn Xuân
3 năm trước

Tài khoản Facebook của em không vào được và hiển thị lên là bị khóa. Vậy nên em muốn lấy lại tài khoản Facebook đó vì nó rất quan trọng với e. Nên e muốn Facebook giúp e có được không ạ

hiệu
hiệu
3 năm trước

tài khoản facebook mình bị khóa, vì mình quên mật khẩu đăng nhập nhiều lần, ad giúp mình với

Châu
Châu
3 năm trước

Bị mất Facebook yêu cầu cho lại mã kích hoạt

Le thi thuy hồng
Le thi thuy hồng
2 năm trước

Facebook Sao bị chặn livetreams thường xuyên

trang
trang
2 năm trước

mình bị hack fb ai có thể lấy lại giúp mình được không

Helen Nguyễn
Helen Nguyễn
2 năm trước

Mình k nhận dc mã

Ngọc
Ngọc
10 months trước

Giúp em mở lại tài khoản Facebook bị khóa kết sắt với ạ

mua thành công